آخرین اخبار نشریه
 • معرفي نشريه
  علمی

   
   
   
   
  دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی
   
   
   

  هیأت تحریریه (شورای دبیران):
  دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران
  دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی
  دکتر حمزة گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر بیژن گیلانی، دانشگاه تهران
  دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  دکتر مرتضی مهران منطقی،  دانشگاه خوارزمی
  دکتر امیرهوشنگ مهریار، دانشگاه شیراز
   
  صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، و سردبیر:
  دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران
   
   
  مشاور آمار: دکتر مهدی سلیمانی
  مدیر اجرایی: پریسا فرجی
  ویراستار: فروزنده داورپناه
  همکاران: حمیده محمدصراف کردی،فاطمه عبدالمحمدی

   
  تأئیدیه علمی-پژوهشی مورخ: 1373/3/2، 1383/4/6، 1389/7/3، 1392/8/8
  شماره پروانه انتشار: 102/3882
  آی. اس. اس. ان: 9616-1019
   شماره شاپا: 4115-2717
   

  ارتبـاط بـا مـــا


  آخرین مقالات منتشر شده

  • مقاله

   1 - نقش رضایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطة بین وابستگیِ بین فردی و سلامت روان
   نیما قربانی آتنا حیدری رضا پورحسین
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ارضای نیازهای روانی بنیادین در رابطۀ بین انواع وابستگی و سلامت روان بود. ۲۵۱ نفر از دانشجویان دختر و پسر در رشته روان شناسی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. نمونه ‌گیری به شیوة غیر تصادفی و در دسترس صورت گرفت. برای جمع ‌آوری داده‌ چکیده کامل
   هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ارضای نیازهای روانی بنیادین در رابطۀ بین انواع وابستگی و سلامت روان بود. ۲۵۱ نفر از دانشجویان دختر و پسر در رشته روان شناسی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. نمونه ‌گیری به شیوة غیر تصادفی و در دسترس صورت گرفت. برای جمع ‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های وابستگی بین فردی (IDI)، پرسشنامه رضایت از نیازهای روانی بنیادین (BPNS)، پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)، و پرسشنامه اضطـراب و افسردگی (ADS) استفـاده شد. در تحلیل داده‌ های پژوهش، محاسبة شاخص ‌ها و روش ‌های آماری به ‌دست ‌آمده نشان دادند که نیازهای خودپیروی، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، و معادلات ساختاری به کار گرفته شدند. نتایج شایستگی، و ارتباط، در رابطة بین انواع وابستگی با رضایت از زندگی، اضطراب، و افسردگی نقش میانجی دارند. رضایتمندی از نیازهای ارتباط و خود پیروی، رابطة بین انواع وابستگی و تمامی متغیرهای سلامت را تعدیل می ‌کند و رضایتمندی از نیازِ شایستگی، رابطة بین انواع وابستگی و تمامی متغیرهای سلامت، به ‌جز رابطة بین وابستگی استثمار پذیر و افسردگی، را تعدیل می ‌کند. این بدان معناست که نیازهای روان‌شناختی بنیادین نه‌تنها در بهبود سلامت روان‌ شناختی افراد از اهمیت بسزایی برخوردارند، بلکه با هدف قرار دادن اين متغیرهای ميانجي، می ‌توان نشانه ‌های اختلالات را در افراد كاهش داد؛ زيرا اين كار از تغيير دادن كيفيت وابستگی، مقدورتر و دست ‌یافتنی ‌تر است. پرونده مقاله

  • مقاله

   2 - رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی
   مسعود غلامعلی لواسانی سوگند قاسم زاده زهرا پناهی آذر مینو مطبوع ریاحی
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان تاب ‌آوری تحصیلی و مشارکت تحصیلی با نقش میانجی ‌گرانه خودتنظیمی هیجانی است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی است. شرکت کنندگان 220 نفر از دانش‌ آموزان پسر مشغول به تحصیل در رشتۀ ریاضی یا تجربی، در پایه های یازدهم و دوازدهم شهر ته چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان تاب ‌آوری تحصیلی و مشارکت تحصیلی با نقش میانجی ‌گرانه خودتنظیمی هیجانی است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی است. شرکت کنندگان 220 نفر از دانش‌ آموزان پسر مشغول به تحصیل در رشتۀ ریاضی یا تجربی، در پایه های یازدهم و دوازدهم شهر تهران در سال تحصیلی 1398- 1397 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، از مقیاس‌ های مشارکت تحصیلی ریو و تسنگ (AES)، تاب آوری تحصیلی ساموئلز (ARI)، و خودتنظیمی هیجانی گراس و جان (ERQ) استفاده شد. تحلیل داده ‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که رابطۀ معنا‌داری (01/0P≤) بین تاب‌آوری تحصیلی با مشارکت تحصیلی، تاب آوری تحصیلی با خودتنظیمی هیجانی، و همچنین مشارکت تحصیلی با خودتنظیمی هیجانی وجود دارد. همچنین تاب‌آوری تحصیلی (001/0P≤) و خود تنظیمی هیجانی (01/0P≤)، توانایی پیش بینی متغیر مشارکت تحصیلی را دارند. بدین روی می ‌توان نتیجه گرفت که با افزایش تاب ‌آوری تحصیلی با میانجی‌ گری خود تنظیمی¬ هیجانی، مشارکت تحصیلی نیز افزایش می ‌یابد. پرونده مقاله

  • مقاله

   3 - فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان
   حبیب امانی رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید سیاوش شیخعلیزاده
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   اضطراب امتحان یکی از رایج¬ترین مشکلات است که فراگیران در دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند و بر عملکرد تحصیلی آنها اثرگذار است. در طی دهه¬های گذشته روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای کاهش اضطراب امتحان توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر انجام فرا چکیده کامل
   اضطراب امتحان یکی از رایج¬ترین مشکلات است که فراگیران در دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند و بر عملکرد تحصیلی آنها اثرگذار است. در طی دهه¬های گذشته روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای کاهش اضطراب امتحان توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل اثربخشی مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیل بود جامعه آماری شامل پژوهش¬های در دسترس مرتبط با اضطراب امتحان بین سال¬های 1389 تا 1398 بود که در ایران انجام گرفته و گزارش آنها منتشر شده¬اند. با توجه به ملاک¬های تعریف شده ورود و خروج برای پژوهش¬های اولیه، از 75 پژوهش 100 اندازه اثر به¬¬دست آمد که پس از تحلیل حساسیت 49 اندازه اثر باقی ماند. ابزار پژوهش چک¬لیست فراتحلیل بود. یافته¬های کمّی پژوهش¬های انتخاب شده با نرم‌افزار CMA ویرایش 2، تحلیل شد. نتایج نشان دادند به¬طور کلی مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان تأثیر معناداری داشته است (93/1-=ES). اندازة اثر برای مداخله¬های رفتاری (858/1-=ES)، شناختی (86/1-=ES)، فراشناختی (784/1-=ES)، و شناختی ـ رفتاری (985/1-=ES) به دست آمد. همچنین مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان در دختران (952/1-=ES) و دانشجویان (096/2-=ES) اثربخش‌تر بوده است. با توجه به اثربخشی مداخله‌های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان؛ مداخله شناختی ـ رفتاری نسبت به مداخله¬های دیگر کارآمدتر شناخته شد. همچنین مداخله¬ها بر دانشجویان تأثیر چشم¬گیری داشته است. این نتایج می¬تواند راهنمای پژوهشگران و درمانگران در حوزه اضطراب امتحان باشد. پرونده مقاله

  • مقاله

   4 - اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق
   ویدا آذری کبری کاظمیان مقدم مهناز مهرابی زاده هنرمند
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه ¬آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش کلیه زنان متقاضی طلاق شهر بهبهان در سال 1398 هستند. حجم نمونه پژوه چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش پژوهش نیمه ¬آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش کلیه زنان متقاضی طلاق شهر بهبهان در سال 1398 هستند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) است که با روش نمونه ‌گیری در دسترس و با توجه به ملاک ‌های ورود به مطالعه انتخاب شدند. افراد گروه آزمایش، مداخلة آموزشی را طی دو ماه در 8 جلسة 90 دقیقه ‌ای دریافت کردند. پرسشنامه ‌های مورد استفاده در این پژوهش مشتمل ¬اند بر مقیاس¬های تحمل پریشانی (DTS) و اسنادهای ارتباطی (RAM). داده ‌ها با تحلیل کوواریانس تک¬ متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می ¬دهند که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی تفاوت معنا‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، درمان مبتنی بر شفقت باعث افزایش تحمل پریشانی و بهبود اسنادهای ارتباطی در این زنان می ¬شود (001/0>P). منطبق با یافته‌ های پژوهش حاضر، می‌توان درمان مبتنی بر شفقت را به منزلة روشی کارا در جهت افزایش تحمل پریشانی و بهبود اِسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق در نظر گرفت. پرونده مقاله

  • مقاله

   5 - اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی
   ناصر یوسفی آرمان  عزیزی مسعود صادقی غفار نصیری هانیس لقمان باجلانی پیمان خورشیدی سیده سمیره حسینی
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ تنظیم هیجان به روش طرحواره¬ رمانیِ هیجانی بر تاب‌آوری پریشانی و توانمندی در مادرانِ کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی است. روش پژوهش نیمه¬آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعة آماري اين پژوهش مشتمل بر همۀ مادران چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ تنظیم هیجان به روش طرحواره¬ رمانیِ هیجانی بر تاب‌آوری پریشانی و توانمندی در مادرانِ کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی است. روش پژوهش نیمه¬آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعة آماري اين پژوهش مشتمل بر همۀ مادران کودکان دچار اختلال درخودماندگی در شهر اصفهان بود. نمونه از 40 نفر تشکیل شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی، در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین گردیدند. متغیر مستقل، مداخلة تنظیم هیجان به روش طرحواره‌¬ درمانی هیجانیِ لیهی است که در 8 جلسه، بر گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش عبارتند از مقیاس توانمندی خانواده (FES) و مقیاس تاب‌آوری پریشانی (DTS). برای تحلیل ¬داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می¬دهند که مداخلة تنظیم هیجانِ گروهی به روش طرحواره‌¬درمانیِ هیجانی در مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی، باعث افزایش توانمندی و تاب‌آوری پریشانی می‌شود (01/0P<). پرونده مقاله

  • مقاله

   6 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری
   صدراله خسروی سحر اسمعیلی
   شماره 1 , دوره 23 , بهار-تابستان 1400
   هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه مراجعانی ک چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه مراجعانی که از ماه آذر لغایت بهمن سال ۱۳۹6 به مراکز کاهش وزن شهر شیراز مراجعه کرده بودند. از بین مراجعانی که در آنها تشخیص اختلال پرخوری داده شد، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ۳۰ نفر انتخاب‌ شدند که به پرسشنامة پرخوری (BES) و پرسشنامة نگرانی از تصویر بدنی (BICI) پاسخ دادند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش، 8 جلسة 90 دقیقه‌ای تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند و سپس مجدداً از آنها آزمون به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش مانووا و تحلیل کوواریانس تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که در میزان پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی، میان نمره¬های آنان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنا‌دار وجود دارد. این امر بیانگر اثربخش بودن گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدن است. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند
   پروانه محمدخانی
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به ت چکیده کامل
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به تصادف، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب گردید که به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) جای داده شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (نسخه 2) (BDI-II) و پرسشنامه نشانگان مختصر (BSI) مورد ارزشیابی قرار گرفتند (پیـش آزمـون). سپـس، گـروه آزمـايـش تـحت 8 جلسـه هفتگی 2 ساعتة درمـان گـروهی بخشـش قـرار گـرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. از هر دو گروه، پس آزمون با هر دو آزمون و ارزشیابی پیگیرانه 3 ماهه فقط با استفاده از پرسشنامه بک به عمل آمد. نتایج حاکی از کاهش افسردگی در گروه آزمایش بود (p<0.05). همچنین، نتایج تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه نشانگان مختصر گویای تفاوت معناداری بین دو گروه در خرده مقیاس های آن و سه شاخص شدت کلی آشفتگی روانی، کل نشانه های مثبت، و شاخص نشانه های مثبت آشفتگی روانی بود (p<0.05). برمبنای این یافته ها، می توان گفت درمان گروهیِ مبتنی بر بخشش در کاهش نشانگان افسردگی و سایر نشانگان آشفتگی روانی که ممکن است با رنجش های بین فردی گذشته سالمندان ارتباط داشته باشند، مؤثر است و برای ارتقاء بهداشت روانی این مرحله از عمر بشر مفید واقع می شود پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی
   نیلا  علمی منش
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع ن چکیده کامل
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. جامعة آماري آن مشتمل بود بر كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل به تعداد 650 نفر که از بين آنها، 60 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و با گمارش تصادفي، در دو گروه 30 نفري جای داده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامة سرمایة روان شناختی بود. ابتدا اين پرسشنامه به صورت پيش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمايش در 10 جلسة دو ساعته با روش عقلانی ـ عاطفـی ـ رفتاری الیس آموزش ديـدند. به منظور جمع آوری داده های پـس آزمون و پیگیری، هر دو گـروه در دو مـرحلة دیـگر، مجدداً به ایـن آزمون پـاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری که تحت تأثیر مداخلة الیس بودند، بالاتر از گروه کنترل بود. نتايج آزمون هاي تک متغيري نشان داد که مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری مطابق نتايج توصيفي معنادار است و نشان دهندۀ پایداری اثر مداخلۀ الیس در مرحلۀ پیگیری و افزایش اثرگذاری بر مؤلفۀ خوش بینی است. مدل مداخلاتي و روش الیس موجب ارتقای سطح سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی
   شهین احمدوند
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت اس چکیده کامل
   چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت استان های تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان و خراسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة وندالیسم نیک اختر (NVQ)، پرسشنامة طرحواره نـاسـازگارانه یـانگ ـ فـرم کـوتاه (ویرایش سوم) (YEMSQ-SF3)، مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)، و مقیـاس بـلوغ عـاطفی سینـگ ـ بـهارگـاوا (S-BEMS) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیـون چندگانه نشـان دادند که متغیرهای طرحواره های ناسازگارانه، بلـوغ اجتماعـی، و بلـوغ عاطفـی 63% تغییرات مربوط به وندالیسم نوجوانان بزهکار را به صورت معناداری پیش بینی می کنند. این یافته بیان می کند که طرحواره های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتـماعی / عـاطفی از متـغیرهای تـأثیرگذار در وندالیسم نوجوانان بزهکار هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی
   سیاوش  طالع پسند
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنند چکیده کامل
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنندگان 80 دانشجوی دوره کارشناسی (43 مرد و 37 زن) از دو دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار سوپرلب، شرکت کنندگان به یک آزمون رایانه ای پاسخ دادند که جفت هایی از کلمات را عرضه می کرد و همچنین فرم تعدیل شده حافظه کوتاه مدت وکسلر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل کوواریانس اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها حاکی از تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانی بر میزان بازشناسی کلمات جفت شده هستند (F=7/64 , P20/001). بالاترین میـزان بـازشناسی در شـرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که بـا یکدیگر رابطه معنایی دارند اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با یکدیگر هستند، کمترین میزان بازشناسی مشاهده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنایی بین جفت کلمات، در مقایسه با والانس هیجانی (مثبت یا منفی) آنها، تأثیر بیشتری بر بازشناسی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه های غذایی
   عماد اشرفی
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به ا چکیده کامل
   منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به این صورت که با بررسی میزان انگیزش اشتهاییِ 1300 نفر از دانشجـویـان داوطلـب از طریـق مقیـاس قـدرت غـذا (PFS)، 59 نفر از زنان و مردان سالم و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند و پـس از بررسی، در دو گروه دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، جای داده شدند. میزان بازداری این افراد به وسیلة تکلیف برو/ نرو در تصاویر غذایی و غیرغذایی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد در تصاویر غذایی، در مقایسه با تصاویر غیرغذایی، خطای «نروی» بیشتری دارند. کمتربودن بازداری در زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد ممکن است به دلیل تحریک بیشترِ انگیزشِ اشتهایی آنها در رویارویی با نشانه های غذایی باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر
   مینا مجتبایی
   شماره 1 , دوره 20 , بهار-تابستان 1396
   هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشن چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشناختی گمارده شدند. راهنمای درمان فراشناختی برای اضطراب دارای 10 جلسه و راهنمای درمـان شنـاختی ـ رفتـاری برای اضطراب دارای 9 جلسه است. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) را در دو مرحله قبل و بعد از درمان تکمیل کردند. در این پژوهش شرکت کنندگان در هر هفته 2 جلسه درمانی 60-45 دقیـقه ای انفـرادی دریـافت کـردنـد. نتـایج نشـان می دهنـد كه درمـان فـراشناختي در كاهش نمرة اضطراب و نـگرانی، بـر درمـان شنـاختـي ـ اثربخش تر از درمان شناختی ـ رفتاری است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "
   تورج هاشمی محمد امین شریفی عباس بخشی پور مجید  محمود علیلو منصور بیرامی
   شماره 2 , دوره 21 , پاییز-زمستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآو چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها از سه پرسشنامه سبک دلبستگي كولينز و ريد (ASQ)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS)، و پرسشنامه مشکلات بین ‌فردی (IIP) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که بین سبک ‌های دلبستگی با نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی رابطة معنا دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، مؤلفه های دلبستگی قادرند نارسایی هیجانی (حدود 22 درصد) و مشکلات بین‌ فردی را (حدود 27 درصد) در دانش ‌آموزان پیش ‌بینی کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی
   غلامحسین  جوانمرد
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد چکیده کامل
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) از دو دانشگاه سراسري و پيام نور شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنی آزمون MMPI-2، آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم (RMET)، و پرسشنامه آلکسی - تیمیا FTAS-20 استفاده شد. نتـایج حـاصـل از تـجزیه و تـحلیل داده هـا بـا آزمـون همبستگی پیـرسون، و تـحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد براي بررسی سهم ترکیبیِ تئوری ذهن و آلکسی تیمیـا در تبـیین آمـادگی عصب ـ روان شنـاختی براي اسكيزوفرني، نشان داد که از بین دو متغیر فوق، تنها متـغير پيش بيـنِ مـؤثر بـر آمـادگي روان شنـاختـی بـراي اسـكيـزوفـرني، آلکسی تیمیا است که بـرای آن، میـزان بتـا 0/58 بـه دسـت آمـد. بـررسـی سـهم هـریـک از سـه زیـرمقیـاس آلکسـی تیمیـا در پیـش بیـنی آمـادگی روان شناختی بـراي اسكيزوفرني، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات با بتای 0/50 و زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات با بتای 0/21 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی براي اسكيزوفرني دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی
   رسول کردنوقابی
   شماره 1 , دوره 20 , بهار-تابستان 1396
   هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس چکیده کامل
   هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس جهت گیری مذهبی (SAWS)، مقیاس هوش معنوی (SII)، و سه مقیاس سنجش خِرَد شامل مقیاس سه بعدی خرد (3D-WS)، مقیاس ارزش های بنیادین (FVS)، و مقیاسِ از خودفراروی (ASTI). براي تحليل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که در مقیاس سه بعدی، ترکیب مؤلفه های هوش معنوی و جهت گیری مذهبی 20% از واریانس خِرَد را تبیین می کنند. دیگر مقیاس‌های خِرَد با جهت گیری مذهبی ارتباط معناداری ندارند اما ارتباط آنها با هوش معنوی معنادار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - مقایسه سبک‌های تفکّر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد
   مالک میرهاشمی
   شماره 1 , دوره 20 , بهار-تابستان 1396
   این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و چکیده کامل
   این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و مقیاس سبک تفکر جنایی (CTS) بر آنها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمره های مجرمان وابسته به مواد در خرده مقیاس های جهت گیری قدرت و دلیل تراشی برای ارتکاب جرم، به طور معناداری بالاتر از میانگین نمره های مجرمان ناوابسته به مواد است (P<0/05). پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  رضا زمانی
  مدير مسئول
  سردبیر
  هیئت تحریریه
  شیوا دولت آبادی (دانشگاه علامه طباطبایی) حسین شکر کن (دانشگاه شهید چمران) علیرضا کیامنش (دانشگاه خوارزمی) حمزه گنجی (دانشگاه آزاد اسلامی) بیژن گیلانی (دانشگاه تهران) پروانه محمدخانی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) امیر هوشنگ مهریار (دانشگاه شیراز) مهران منطقی (دانشگاه خوارزمی)
  شاپا: 1019-9616
  شاپا الکترونیکی: 1019-9616
  پست الکترونیک
  research.psychological@gmail.com
  نشانی
  اتوبان کردستان جنوب/ پایین تر از پل حکیم/ خیابان 27 غربی/ 20 متری اول/ خ 25/ پلاک 18/ طبقه 2
  تلفن
  021-88350858

  جستجو

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 6
  تعداد شماره ها 11
  مقالات چاپ شده 53
  تعداد نویسندگان 695
  تعداد مشاهده مقاله 84654
  تعداد دانلود مقاله 8788
  تعداد مقالات ارسال شده 336
  تعداد مقالات رد شده 200
  تعداد مقالات پذیرفته شده 67
  درصد پذیرش 19 %
  زمان پذیرش(روز) 124
  تعداد داوران 9
  آخرین به روزرسانی 1401/07/08