• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟
    حسن صبوری مقدم محمدعلی نظری رضا خسرو آبادی حسین سپاسی مقدم
    آماده‏ سازیِ تکرار و سرکوبِ تکرار دو پدیده ای هستند که به واسطة مواجهة تکراری با یک محرک به وجود می آیند. در آماده ‏سازیِ تکرار بر بهبود عملکرد تأکید می‏شود ولی در مقابل، در سرکوبِ تکرار بر افزایش خطا در برآورد زمان، تأکید می گردد. در پژوهش حاضر، امکان وقوع همزمان این د چکیده کامل
    آماده‏ سازیِ تکرار و سرکوبِ تکرار دو پدیده ای هستند که به واسطة مواجهة تکراری با یک محرک به وجود می آیند. در آماده ‏سازیِ تکرار بر بهبود عملکرد تأکید می‏شود ولی در مقابل، در سرکوبِ تکرار بر افزایش خطا در برآورد زمان، تأکید می گردد. در پژوهش حاضر، امکان وقوع همزمان این دو مورد بررسی قرار گرفت. 12 آزمودنی بزرگسال در یک تکلیف آدبال زمان شـرکت کردند که در آن تعداد تکرار محرک های استاندارد در مقایسه با محرک هدف، دستکاری می شد. تمام تغییرات مربوط به عملکرد رفتاری و همچنین ادراک زمان در آنان به کمک روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل شد. این تحلیل نشان داد که ارائه مکرر محرک‏های زمانی در هر دو سیستم بینایی و شنوایی باعث بهبود عملکرد رفتاری آزمودنی ها (آماده‏ سازی تکرار) می‏شود. همزمان، تغییرات اندازه ‏های ادراک زمان نیز نشان داد که علی رغم جهت متفاوت در این دو سیستم حسی، محرک آدبال می تواند باعث تحریف زمان گردد هم به شکل انقباض زمان و هم به شکل انبساط زمان. این فرض مطرح گردید که اگرچه آماده ‏سازی تکرار در تکلیف زمان می تواند به واکنش رفتاریِ سریع تر و دقیق تر منجر گردد، ولی افزایش در شاخص تحریف زمان بعد از محرک تکراری، می تواند به تغییر در پراکندگی خطاها مربوط باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا
    احمد یارمحمدیان افسانه رحیمی احمد عابدی سالار فرامرزی
    با توجه به افزایش میزان شیوع اختلال طیف اُتیسم، متخصصان نیازمند دسترسی و بررسی برنامه هایی هستند که با هدف بهبود مشکلات اساسی این کودکان طراحی شده ‌اند. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتی چکیده کامل
    با توجه به افزایش میزان شیوع اختلال طیف اُتیسم، متخصصان نیازمند دسترسی و بررسی برنامه هایی هستند که با هدف بهبود مشکلات اساسی این کودکان طراحی شده ‌اند. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا پرداخته است. این پژوهش در چارچوب طرح تک آزمودنی و با استفاده از روش (A-B-A) اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش از کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا در شهر اصفهان تشکیل می شد. با استفاده از نمونه‌ گیری هدفمند، 3 دانش‌آموز انتخاب شدند. خط پایة عملکرد آنان با استفاده از خرده مقیاس مشکلات برون ‌ریزی شده (مقیاس درجه بندی بهبود مهارت های اجتماعی SSIS) ترسیم شد. جلسات آموزشی در قالب 20 جلسة 40 دقیقه ای به وسیلة محقق برگزار گردیدند. ارزیابی ها حین درمان، و به ‌منظور پیگیری نتایج آموزش، یک ماه بعد به وسیلة مربی ویژة این کودکان به عمل آمد. براساس نتایج تحلیل دیداری داده ها، این برنامه در زمینة کاهش مشکلات رفتاری برون ‌ریزی شده درصد داده های ناهمپوش (PND) برای آزمودنی ها به ترتیب، %100، %71/85، %100) مؤثر بوده است. نتایج به‌ دست ‌آمده از درصد داده های بالاتر از میانه (PEM)، جفت های نا همپوش(NAP)، تای کندال همراه با یو مان ـ ویتنی (TauU) (حداقل %85) حاکی از اثربخشی این برنامه است. بر این اساس، بهبود مهارت های اجتماعی در بافت گروهی و با ترکیب روش‌های شناختی ـ رفتاری و یادگیری اجتماعی، رشد تجارب ارتباطیِ مثبت و کاهش مشکلات رفتاری را برای این گروه از کودکان به دنبال خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی
    غلامحسین  جوانمرد
    هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و حافظة یادآوری و توجه انتخابی در دانشجویان سالم بود. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. برای انجام این پژوهش، 182 نفر از دانشجویان دانشگاه های (سراسری و پیام نور) شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چکیده کامل
    هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و حافظة یادآوری و توجه انتخابی در دانشجویان سالم بود. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. برای انجام این پژوهش، 182 نفر از دانشجویان دانشگاه های (سراسری و پیام نور) شهرستان بناب به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. داشتن بیماری های مزمنِ جسمی و روانی و عصب-شناختی و مصرف دارو یا سیگار در زمان اجرای تحقیق، ملاکهای حذف در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنیا (Sc) در آزمون MMPI-2، آزمون 90 کلمه‌ای حافظة آشکار (EMT)، و آزمون توجه تولوز ـ پیرون (T-PAT) استفاده شد. نتایج این تحقیق، مؤید وجود ارتباط بین نمرة مقیاس اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی است. این نتایج نقش پیش‌بینی‌ کنندگیِ ویژگی شخصیتیِ اسکیزوفرنیا را در عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی تأیید می کند (05/0>P) ونشان می دهند که با تغییر یک واحـدیِ نمـرة مقیاس اسکـیزوفرنیا، حــافظة بازشناسی حدود 29/0 واحد، حافظة یادآوری حدود 25/0 واحد، و توجه انتخابی 17/0 واحد در خلاف جهت تغییر می یابند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "
    تورج هاشمی محمد امین شریفی عباس بخشی پور مجید  محمود علیلو منصور بیرامی
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآو چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها از سه پرسشنامه سبک دلبستگي كولينز و ريد (ASQ)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS)، و پرسشنامه مشکلات بین ‌فردی (IIP) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که بین سبک ‌های دلبستگی با نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی رابطة معنا دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، مؤلفه های دلبستگی قادرند نارسایی هیجانی (حدود 22 درصد) و مشکلات بین‌ فردی را (حدود 27 درصد) در دانش ‌آموزان پیش ‌بینی کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی
    پریسا فرجی پگاه فرخ زاد مهرداد ثابت
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآو چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها از سه پرسشنامه سبک دلبستگي كولينز و ريد (ASQ)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS)، و پرسشنامه مشکلات بین ‌فردی (IIP) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که بین سبک ‌های دلبستگی با نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی رابطة معنا دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، مؤلفه های دلبستگی قادرند نارسایی هیجانی (حدود 22 درصد) و مشکلات بین‌ فردی را (حدود 27 درصد) در دانش ‌آموزان پیش ‌بینی کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تأثيرآموزش هم¬شاگردی بر یادگیری درس ریاضی در کلاس‌های چند¬پایه با استفاده از طرح تک¬آزمودنی همراه با بررسی کیفی
    دکتر یاسمین عابدینی سید حشمت الله مرتضوی زاده
    نظریه‌ها و تحقيقات روان شناسي تربيتي حاکي از فوايد تحصيلي و اجتماعيِ موقعیت‌های آموزشي مبتني بر آموزش همسالان است. هدف این پژوهش، بررسی و مقايسۀ ميزان تأثیر سه نوع آموزش هم شاگردی در انگيزش و پیشرفت دانش آموزانِ کلاس‌ های چند پایه در درس ریاضی است. نمونۀ پژوهش شامل دو چکیده کامل
    نظریه‌ها و تحقيقات روان شناسي تربيتي حاکي از فوايد تحصيلي و اجتماعيِ موقعیت‌های آموزشي مبتني بر آموزش همسالان است. هدف این پژوهش، بررسی و مقايسۀ ميزان تأثیر سه نوع آموزش هم شاگردی در انگيزش و پیشرفت دانش آموزانِ کلاس‌ های چند پایه در درس ریاضی است. نمونۀ پژوهش شامل دو کلاس چندپایه از روستاهاي شهرستان ياسوج در سال تحصیلی 95ـ94 بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفي، در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون های رياضي معلم ساخته و همچنين مصاحبه‌ های نيمه ساختار يافته با معلمان و والدين بود. دانش آموزان گروه کنترل به صورت معمول، از آموزش معلم بهره مند شدند. یافته‌ ها نشان داد که آموزش از طریق هم شاگردی در مقايسه با آموزش سنتی، نه تنها تأثیر بیشتری بر پیشرفت در درس ریاضی دارد، بلکه سبب بهبود انگیزش دانش آموزان براي یادگیری درس ریاضی، بهبود روابط اجتماعی آنان، و همچنين ترويج روحيۀ مشارکت و همکاری در ميان آنان می ‌شود. پرونده مقاله