• فهرست مقالات غلامحسین  جوانمرد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی
    غلامحسین  جوانمرد
    چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد چکیده کامل
    چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) از دو دانشگاه سراسري و پيام نور شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنی آزمون MMPI-2، آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم (RMET)، و پرسشنامه آلکسی - تیمیا FTAS-20 استفاده شد. نتـایج حـاصـل از تـجزیه و تـحلیل داده هـا بـا آزمـون همبستگی پیـرسون، و تـحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد براي بررسی سهم ترکیبیِ تئوری ذهن و آلکسی تیمیـا در تبـیین آمـادگی عصب ـ روان شنـاختی براي اسكيزوفرني، نشان داد که از بین دو متغیر فوق، تنها متـغير پيش بيـنِ مـؤثر بـر آمـادگي روان شنـاختـی بـراي اسـكيـزوفـرني، آلکسی تیمیا است که بـرای آن، میـزان بتـا 0/58 بـه دسـت آمـد. بـررسـی سـهم هـریـک از سـه زیـرمقیـاس آلکسـی تیمیـا در پیـش بیـنی آمـادگی روان شناختی بـراي اسكيزوفرني، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات با بتای 0/50 و زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات با بتای 0/21 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی براي اسكيزوفرني دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی
    غلامحسین  جوانمرد
    هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و حافظة یادآوری و توجه انتخابی در دانشجویان سالم بود. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. برای انجام این پژوهش، 182 نفر از دانشجویان دانشگاه های (سراسری و پیام نور) شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چکیده کامل
    هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و حافظة یادآوری و توجه انتخابی در دانشجویان سالم بود. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. برای انجام این پژوهش، 182 نفر از دانشجویان دانشگاه های (سراسری و پیام نور) شهرستان بناب به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. داشتن بیماری های مزمنِ جسمی و روانی و عصب-شناختی و مصرف دارو یا سیگار در زمان اجرای تحقیق، ملاکهای حذف در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنیا (Sc) در آزمون MMPI-2، آزمون 90 کلمه‌ای حافظة آشکار (EMT)، و آزمون توجه تولوز ـ پیرون (T-PAT) استفاده شد. نتایج این تحقیق، مؤید وجود ارتباط بین نمرة مقیاس اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی است. این نتایج نقش پیش‌بینی‌ کنندگیِ ویژگی شخصیتیِ اسکیزوفرنیا را در عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی تأیید می کند (05/0>P) ونشان می دهند که با تغییر یک واحـدیِ نمـرة مقیاس اسکـیزوفرنیا، حــافظة بازشناسی حدود 29/0 واحد، حافظة یادآوری حدود 25/0 واحد، و توجه انتخابی 17/0 واحد در خلاف جهت تغییر می یابند. پرونده مقاله