• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند
    پروانه محمدخانی
    چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به ت چکیده کامل
    چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به تصادف، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب گردید که به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) جای داده شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (نسخه 2) (BDI-II) و پرسشنامه نشانگان مختصر (BSI) مورد ارزشیابی قرار گرفتند (پیـش آزمـون). سپـس، گـروه آزمـايـش تـحت 8 جلسـه هفتگی 2 ساعتة درمـان گـروهی بخشـش قـرار گـرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. از هر دو گروه، پس آزمون با هر دو آزمون و ارزشیابی پیگیرانه 3 ماهه فقط با استفاده از پرسشنامه بک به عمل آمد. نتایج حاکی از کاهش افسردگی در گروه آزمایش بود (p<0.05). همچنین، نتایج تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه نشانگان مختصر گویای تفاوت معناداری بین دو گروه در خرده مقیاس های آن و سه شاخص شدت کلی آشفتگی روانی، کل نشانه های مثبت، و شاخص نشانه های مثبت آشفتگی روانی بود (p<0.05). برمبنای این یافته ها، می توان گفت درمان گروهیِ مبتنی بر بخشش در کاهش نشانگان افسردگی و سایر نشانگان آشفتگی روانی که ممکن است با رنجش های بین فردی گذشته سالمندان ارتباط داشته باشند، مؤثر است و برای ارتقاء بهداشت روانی این مرحله از عمر بشر مفید واقع می شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه های غذایی
    عماد اشرفی
    منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به ا چکیده کامل
    منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به این صورت که با بررسی میزان انگیزش اشتهاییِ 1300 نفر از دانشجـویـان داوطلـب از طریـق مقیـاس قـدرت غـذا (PFS)، 59 نفر از زنان و مردان سالم و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند و پـس از بررسی، در دو گروه دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، جای داده شدند. میزان بازداری این افراد به وسیلة تکلیف برو/ نرو در تصاویر غذایی و غیرغذایی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد در تصاویر غذایی، در مقایسه با تصاویر غیرغذایی، خطای «نروی» بیشتری دارند. کمتربودن بازداری در زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد ممکن است به دلیل تحریک بیشترِ انگیزشِ اشتهایی آنها در رویارویی با نشانه های غذایی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی
    غلامحسین  جوانمرد
    چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد چکیده کامل
    چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) از دو دانشگاه سراسري و پيام نور شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنی آزمون MMPI-2، آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم (RMET)، و پرسشنامه آلکسی - تیمیا FTAS-20 استفاده شد. نتـایج حـاصـل از تـجزیه و تـحلیل داده هـا بـا آزمـون همبستگی پیـرسون، و تـحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد براي بررسی سهم ترکیبیِ تئوری ذهن و آلکسی تیمیـا در تبـیین آمـادگی عصب ـ روان شنـاختی براي اسكيزوفرني، نشان داد که از بین دو متغیر فوق، تنها متـغير پيش بيـنِ مـؤثر بـر آمـادگي روان شنـاختـی بـراي اسـكيـزوفـرني، آلکسی تیمیا است که بـرای آن، میـزان بتـا 0/58 بـه دسـت آمـد. بـررسـی سـهم هـریـک از سـه زیـرمقیـاس آلکسـی تیمیـا در پیـش بیـنی آمـادگی روان شناختی بـراي اسكيزوفرني، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات با بتای 0/50 و زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات با بتای 0/21 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی براي اسكيزوفرني دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی
    شهین احمدوند
    چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت اس چکیده کامل
    چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت استان های تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان و خراسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة وندالیسم نیک اختر (NVQ)، پرسشنامة طرحواره نـاسـازگارانه یـانگ ـ فـرم کـوتاه (ویرایش سوم) (YEMSQ-SF3)، مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)، و مقیـاس بـلوغ عـاطفی سینـگ ـ بـهارگـاوا (S-BEMS) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیـون چندگانه نشـان دادند که متغیرهای طرحواره های ناسازگارانه، بلـوغ اجتماعـی، و بلـوغ عاطفـی 63% تغییرات مربوط به وندالیسم نوجوانان بزهکار را به صورت معناداری پیش بینی می کنند. این یافته بیان می کند که طرحواره های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتـماعی / عـاطفی از متـغیرهای تـأثیرگذار در وندالیسم نوجوانان بزهکار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی
    نیلا  علمی منش
    چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع ن چکیده کامل
    چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. جامعة آماري آن مشتمل بود بر كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل به تعداد 650 نفر که از بين آنها، 60 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و با گمارش تصادفي، در دو گروه 30 نفري جای داده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامة سرمایة روان شناختی بود. ابتدا اين پرسشنامه به صورت پيش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمايش در 10 جلسة دو ساعته با روش عقلانی ـ عاطفـی ـ رفتاری الیس آموزش ديـدند. به منظور جمع آوری داده های پـس آزمون و پیگیری، هر دو گـروه در دو مـرحلة دیـگر، مجدداً به ایـن آزمون پـاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری که تحت تأثیر مداخلة الیس بودند، بالاتر از گروه کنترل بود. نتايج آزمون هاي تک متغيري نشان داد که مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری مطابق نتايج توصيفي معنادار است و نشان دهندۀ پایداری اثر مداخلۀ الیس در مرحلۀ پیگیری و افزایش اثرگذاری بر مؤلفۀ خوش بینی است. مدل مداخلاتي و روش الیس موجب ارتقای سطح سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی
    سیاوش  طالع پسند
    چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنند چکیده کامل
    چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنندگان 80 دانشجوی دوره کارشناسی (43 مرد و 37 زن) از دو دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار سوپرلب، شرکت کنندگان به یک آزمون رایانه ای پاسخ دادند که جفت هایی از کلمات را عرضه می کرد و همچنین فرم تعدیل شده حافظه کوتاه مدت وکسلر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل کوواریانس اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها حاکی از تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانی بر میزان بازشناسی کلمات جفت شده هستند (F=7/64 , P20/001). بالاترین میـزان بـازشناسی در شـرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که بـا یکدیگر رابطه معنایی دارند اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با یکدیگر هستند، کمترین میزان بازشناسی مشاهده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنایی بین جفت کلمات، در مقایسه با والانس هیجانی (مثبت یا منفی) آنها، تأثیر بیشتری بر بازشناسی دارد. پرونده مقاله