• فهرست مقالات نیلا علمی منش

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی
    نیلا  علمی منش
    چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع ن چکیده کامل
    چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. جامعة آماري آن مشتمل بود بر كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل به تعداد 650 نفر که از بين آنها، 60 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و با گمارش تصادفي، در دو گروه 30 نفري جای داده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامة سرمایة روان شناختی بود. ابتدا اين پرسشنامه به صورت پيش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمايش در 10 جلسة دو ساعته با روش عقلانی ـ عاطفـی ـ رفتاری الیس آموزش ديـدند. به منظور جمع آوری داده های پـس آزمون و پیگیری، هر دو گـروه در دو مـرحلة دیـگر، مجدداً به ایـن آزمون پـاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری که تحت تأثیر مداخلة الیس بودند، بالاتر از گروه کنترل بود. نتايج آزمون هاي تک متغيري نشان داد که مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری مطابق نتايج توصيفي معنادار است و نشان دهندۀ پایداری اثر مداخلۀ الیس در مرحلۀ پیگیری و افزایش اثرگذاری بر مؤلفۀ خوش بینی است. مدل مداخلاتي و روش الیس موجب ارتقای سطح سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل شد. پرونده مقاله