ا

 • ابوالمعالی الحسینی.خدیجه رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • احدی.حسن رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • احمدوند.شهین پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اسدي مجره.سامره پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسماعیل پور.خلیل "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اسمعیلی.سحر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اشرفی.عماد نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه های غذایی [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • افضلی.امیرحسین سبک زندگی و سواد سلامت در بیماران مبتلا به کووید-19 و افراد غیرمبتلای مراجعه کننده به بیمارستان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اکبری زردخانه.سعید ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • امانی.حبیب فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • امین.محبوبه پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ایزانلو.بلال تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

آ

 • آخوندی.معصومه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ دیالکتیک در افسردگی نوجوانانِ بی سرپرست [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • آذری.ویدا اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • آوریده.سولماز پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]

ب

 • باباپور خیرالدین.جلیل "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • باجلانی.لقمان اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بخشی پور رودسری.عباس "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • براتی.هاجر بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بشیرنژاد.حبیبه تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • به پژوه.احمد کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • به پژوه.احمد کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بهرامی هیدجی.مریم اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بهرامی هیدجی.مریم اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بیرامی. مجتبی مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بیرامی.منصور "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

پ

 • پاکدامن.مجید تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پردل. مرتضی تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پناهی آذر.زهرا رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورحسین.رضا نقش رضایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطة بین وابستگیِ بین فردی و سلامت روان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورنقاش تهرانی.سید سعید مقایسة حالات عاطفی آرمانی و واقعی در افراد وابسته به مواد افیونی و غیر معتادان و رابطه آنها با ویژگی های شخصیت [ دوره19, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • پیمانی.جاوید اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ت

 • تنها.زهرا شکل¬گیری و تحول باورهای کودکان 6 -3 ساله دربارة دانش و دانستن [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • تنها.زهرا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]

ث

 • ثابت.مهرداد پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ثابت.مهرداد رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ج

 • جلالت¬دانش.محسن ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جلیلی. رویا رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • جوانمرد.غلامحسین رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جوانمرد.غلامحسین پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]

ح

 • حبیبی کلیبر.دکتر رامین فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسن زاده.رمضان پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس زبان [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حسنی.جعفر شکل¬گیری و تحول باورهای کودکان 6 -3 ساله دربارة دانش و دانستن [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حسین زاده تقوایی.مرجان اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسینی فرد.سید مهدی اثر بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حسینی.سیده سمیره اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسینی.سیده فرزانه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حسینی‌کافی آبادی.اعظم السادات اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلة اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی [ دوره19, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حیدرنیا.احمد پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حیدری.آتنا نقش رضایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطة بین وابستگیِ بین فردی و سلامت روان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

خ

 • خسرو آبادی.رضا تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟ [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خسرو آبادی.رضا تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروی.صدراله اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خلعتبری.جواد رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خورشیدی.پیمان اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

د

 • دهقانی.محسن مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • دهقانی.محمود رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ر

 • رباط میلی.سمیه رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رحیمی پردنجانی.طیبه بررسی اعتبار، ساختار عاملی، و روایی ملاکی مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو ـ کران [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رحیمی.افسانه تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رضائی. منوچهر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • روشن.مریم اثربخشی مقابله درمانگری بر کاهش مشکلات عاطفی ـ رفتاریِ کودکان پیش‌دبستانی و تنیدگیِ مادران آنها [ دوره19, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • روشن.مریم رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رئیسی.بی تا سبک زندگی و سواد سلامت در بیماران مبتلا به کووید-19 و افراد غیرمبتلای مراجعه کننده به بیمارستان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]

ز

 • زارعان.مصطفی مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • زارعیان.مسعود ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زمانی.رضا یادگارهای ماندگار در روانشناسی فیلیپ جرج زیمباردو [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • زنگانه.علی محمد ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

س

 • سپاسی مقدم.حسین تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟ [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سپاسی مقدم.حسین تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سپهوند.تورج مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش¬های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سپهوند.تورج اثربخشی الگوی زوج¬درمانگریِ تلفیقیِ خودتنظیم¬گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری¬های تنظیم هیجان در دو همسر [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سپهوند.تورج "مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سعیدی دهاقانی.سمیه "رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطة راهبردهای مقابله ای و کمال‌گرایی " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سعیدی دهاقانی.سمیه سعیدی دهاقانی رابطه علّی فراشناخت و احساس خستگی به واسطه راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سلیمانی.مهدی مقایسه اثر درمان فعّال سازی رفتاریِ گروهی و شناخت درمانیِ گروهی بر هیجان های مثبت و منفی و فرایندهای تنظیم هیجان [ دوره19, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • سلیمانیان.علی اکبر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیت هیجانی [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سلیمانیان.علی اکبر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سوداگر.شیدا اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • سوداگر.شیدا اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ش

 • شریفی.محمد امین "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شعیری.محمدرضا درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک¬موردی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شکوهی یکتا.محسن اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شهابی فر.علی اثر بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شهریور.زهرا درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک¬موردی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شهيدي.شهريار مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شیخعلیزاده.سیاوش فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

ص

 • صادقی.رضا تقویت موفقیت توسط سرمایه روان شناختی از طریق تضعیف استرس شغلی در معلمان زن [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صادقی.مسعود اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صبوری مقدم.حسن تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟ [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صبوری مقدم.حسن تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ض

 • ضرغامی.فیروزه درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک¬موردی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ط

 • طالع پسند.سیاوش تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • طهماسبی گرمتانی.سیامک ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ع

 • عابدی.احمد تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عابدی.محمدرضا زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عابدینی.مریم پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عابدینی.یاسمین تأثيرآموزش هم¬شاگردی بر یادگیری درس ریاضی در کلاس‌های چند¬پایه با استفاده از طرح تک¬آزمودنی همراه با بررسی کیفی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عباسی.ناصر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عبدالهی.محمدحسین شکل¬گیری و تحول باورهای کودکان 6 -3 ساله دربارة دانش و دانستن [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عرب علی دوستی.فاطمه رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عرب.سید شهریار تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عربزاده.مهدی مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عریضی.حمیدرضا بررسي مدل طراحيِ شغلِ تقاضا ـ منابع ـ حمايت در محيط هاي صنعتي، تجاري، بهداشتی، و دولتي [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عریضی.حمیدرضا زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عزیزی.آرمان اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عظیم پور.علی رضا بررسی اعتبار، ساختار عاملی، و روایی ملاکی مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو ـ کران [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • علمی منش.نیلا تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]

غ

 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

ف

 • فرامرزی.سالار تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرجی.پریسا پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرخ زاد.پگاه پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرید.ابوالفضل فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

ق

 • قاسم زاده.سوگند رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قدم پور.عزت اله اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قربان شیرودی.شهره رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • قربانی.نیما نقش رضایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطة بین وابستگیِ بین فردی و سلامت روان [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

ک

 • کارشکی.حسین تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کاظمیان مقدم.کبری اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کاووسیان.جواد مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کدیور.پروین شکل¬گیری و تحول باورهای کودکان 6 -3 ساله دربارة دانش و دانستن [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کدیور.پروین مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کرامتی.هادی مرور سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی (غیرفعّال و فعّال): ارائه یک مدل مفهومی پنتاگونی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کرد نوقابی.رسول تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]
 • کریمی.جواد اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]

گ

 • گل پرور.محسن تقویت موفقیت توسط سرمایه روان شناختی از طریق تضعیف استرس شغلی در معلمان زن [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • گل پرور.محسن رابطة تعارض و سرریز شدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه ای اضطراب کار [ دوره19, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • گنجی.حمزه رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • گنجی.مهدی رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

م

 • مجتبایی.مینا اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ دیالکتیک در افسردگی نوجوانانِ بی سرپرست [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مجتبایی.مینا مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مجدآبادی.زهره ارزشیابی از منابع وب: ارائة یک سیاهه [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محرابی زاده هنرمند.مهناز اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمدخانی.پروانه اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند [ دوره20, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمدی.سارا زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمود علیلو.مجید "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مرتضوی زاده.سید حشمت الله تأثيرآموزش هم¬شاگردی بر یادگیری درس ریاضی در کلاس‌های چند¬پایه با استفاده از طرح تک¬آزمودنی همراه با بررسی کیفی [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مصلحی. میترا "اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله¬ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت¬گرا بر امیدواریِ دانش¬آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مطبوع ریاحی.مینو رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • منصورکیایی.نادر ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • موحدی نیا.عطاالله اثر بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • موسوی.سیده فاطمه بررسی تأثیر مشاوره، ساخت‌گرایی مسیر شغلی بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش‌آموزان [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مولودی.رضا اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مهدی¬پور مارالانی.فرناز ویژگی¬های روان‌سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش¬آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مهرابی‌زاده هنرمند.مهناز رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]
 • میربلوک‌بزرگی.عباس پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرهاشمی.مالک "اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله¬ای با رویکرد شناختی ـ رفتاریِ مثبت¬گرا بر امیدواریِ دانش¬آموزان دبیرستانی با مشکلات سازگاری " [ دوره21, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میرهاشمی.مالک مقایسه سبک‌های تفکّر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد [ دوره20, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1396]

ن

 • ناصری.اسماعیل بررسی و نقد کتاب «علم النّفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت» [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ناصری.اسماعیل علی اکبر سیاسی، بنیان گذار روانشناسی در ایران: معرفی بیوگرافیک [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نجاری الموتی. بتول اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نصیری هانیس.غفار اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نظری دولابی.انسیه سبک زندگی و سواد سلامت در بیماران مبتلا به کووید-19 و افراد غیرمبتلای مراجعه کننده به بیمارستان [ دوره23, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نظری.محمدعلی تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟ [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نظری.محمدعلی تقلیل اثر مُدالیتة حسی بر ادراک زمان [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نوری زاده میرابادی. مریم اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سبک‌های خوردن، ذهنیت‌های طرحواره‌ایِ کودک شاد و بزرگسال سالم در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری: مطالعه تک‌آزمودنی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نیکدل.فریبرز مهارتهای تفکر انتقادی و سبک های مقابله ای دانشجویان با استرسِ ادراک شدة زلزله [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نیلفروشان.پریسا زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [ دوره22, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نیلفروشان.پریسا بررسی تأثیر مشاوره، ساخت‌گرایی مسیر شغلی بر تغییرات کیفی زندگی‌نامه شخصی مسیر شغلی آینده دانش‌آموزان [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

و

 • وان دی فایفر.فونز مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی [ دوره22, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ه

 • هاشمی نصرت آباد.تورج "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • هواسی سومار.ناهید اثر توان‌بخشی شناختی کنترل مهاری بر کارکردهای اجرایی گرم: خطرپذیری و درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [ دوره24, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ی

 • یارمحمدیان.احمد تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا [ دوره21, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • یوسفی.ناصر اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی [ دوره23, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]