• صفحه اصلی
  • پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970514916163671 بازدید : 4784 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی