• فهرست مقالات بلال ایزانلو

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس شکوفایی زوجی
    منوچهر   رضائی بلال ایزانلو ناصر عباسی حبیبه بشیرنژاد
    رضایت زوجی در پژوهش‌های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اما به ماهیت و سنجش روابط زوجی شکوفا توجه کمی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مقیاس‌های فعلی اندازه‌گیری کیفیت رابطة در قسمت بالایی پیوستار سنجش، فاقد حساسیت هستند؛ نکته‌ای که مانع پیشروی به سمت درک و سنجش شکوفایی زوجی چکیده کامل
    رضایت زوجی در پژوهش‌های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته اما به ماهیت و سنجش روابط زوجی شکوفا توجه کمی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مقیاس‌های فعلی اندازه‌گیری کیفیت رابطة در قسمت بالایی پیوستار سنجش، فاقد حساسیت هستند؛ نکته‌ای که مانع پیشروی به سمت درک و سنجش شکوفایی زوجی می‌شود. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، ترجمه و مطالعه قابلیت انطباق‌پذیری ساختار عاملی مقیاس شکوفایی زوجی (CFM) در نمونه‌های ایرانی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر متشکل بود از معلمان متأهل استان زنجان در سال 1401ـ1400 (2021-2022) که از میان آنان با روش نمونه‌گیری در دسترس، 429 نفر انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، یافته‌های حاصل از تحلیلِ موازی، آزمون MAP، و تحلیل شبکه اکتشافی حاکی از ساختار تک‌عاملی CFM بود. همچنین بروندادهای تحلیل بوت‌استرپ جهت بررسی میزان ثبات ساختار عاملی، تک‌بُعدی بودن CFM را مورد تأیید قرار دادند. تحلیل‌های مبتنی بر نظریه سؤال ـ پاسخ، برازش گویه‌ها با مدل پاسخ مدرج را تأیید کرد و شیب گویه‌ها حاکی از قدرت تمیز همه سؤالات بود که نشان می‌دهد همه گویه‌ها دارای آگاهی بودند. علاوه‌بر این، تحلیل‌های مبتنی بر نظریه سؤال ـ پاسخ تصدیق کرد که هر سه نسخه CFM به ترتیب از نسخه بلند تا نسخه کوتاه، بیشترین میزان آگاهی را ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده مطلوب بودن نسخه‌های کوتاه در بین نمونه‌های مورد مطالعه نیز بود. شاخص‌های برازش، آماره‌های آلفا، پایایی ترکیبی، و شاخص AVE در هر سه نسخه CFM، هم در کل نمونه و هم به تفکیک جنسیت، مطلوب بودند. ریشه دوم AVE در کل نمونه برابر 826/0 بود که از برقرار بودن روایی تشخیصی در سطح سازه حکایت داشت. نتایج مربوط به تغییرناپذیری ساختار عاملی براساس جنسیت در نسخه بلند در چهار مدل شکلی، متریک، اسکالر و دقیق نشان داد که تغییرناپذیری در تمامی مدل‌ها برقرار است. متغیر شکوفایی زوجی با دیگر متغیرهای به‌کاررفته در این مطالعه روابط معناداری داشت که حاکی از روایی همگرا و واگرای مطلوب CFM بود. یافته‌های مطالعه حاضر گواه بر این بود که CFM از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و با هنجارهای فرهنگی جامعه ایران سازگاری دارد. پرونده مقاله