• فهرست مقالات محسن گل پرور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطة تعارض و سرریز شدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه ای اضطراب کار
    محسن گل پرور
    این پژوهش با هدف تعیین رابطة تعارض و سرریزشدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه ای اضطرابِ کار اجرا شد. این پژوهش بر نمونه‌ای 245 نفره از کارکنان یک شرکت صنعتی اجرا شد. ابزارهای پژوهش مشتمل بودند بر پرسشنامه تعارض کـار ـ خـانـواده (WFCQ)، پـرسشنـامـه چکیده کامل
    این پژوهش با هدف تعیین رابطة تعارض و سرریزشدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه ای اضطرابِ کار اجرا شد. این پژوهش بر نمونه‌ای 245 نفره از کارکنان یک شرکت صنعتی اجرا شد. ابزارهای پژوهش مشتمل بودند بر پرسشنامه تعارض کـار ـ خـانـواده (WFCQ)، پـرسشنـامـه سـرریـزشـدگی کـار ـ خـانـواده (WFSQ)، پـرسشنـامـه اضطراب کار (WAQ) محقق ساخته، و پرسشنامه شکایات جسمانی (PSCQ). داده های پژوهش از طریق محاسبة ضریب همبستگی پیرسون و شیوة الگوسازی معادلة ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که تعارض کار ـ خانواده و تعارض خـانواده ـ کـار بـا شکایات جسمانی و اضطراب کار دارای رابطه مثبت و معنا دارند (P<0/01)، سرریزشدگی مثبت خـانواده ـ کـار بـا شکایات جسمانی و اضطراب کار رابطة منفی و معنـادار دارند (P<0/05)، و اضـطراب کار بـا شکایـات جسمانی دارای رابطه مثبت و معنـادار است. نتایج الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای (میانجی) نیز نشان داد که اضطراب کار در رابطة تعارض خانواده-کار با شکایات جسمانی، متغیّر واسطه ایِ پاره ای است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تقویت موفقیت توسط سرمایه روان شناختی از طریق تضعیف استرس شغلی در معلمان زن
    محسن گل پرور رضا  صادقی
    این پژوهش با هدف بررسی تقويت موفقيت شغلي توسط سرمایه روان شناختی از طريق تضعيف استرس شغلی در میان معلمان زن اجرا شد. جامعه آماري پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر اصفهان تشكيل دادند كه از بين آنها 221 نفر به شيوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه سرمایه چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی تقويت موفقيت شغلي توسط سرمایه روان شناختی از طريق تضعيف استرس شغلی در میان معلمان زن اجرا شد. جامعه آماري پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهر اصفهان تشكيل دادند كه از بين آنها 221 نفر به شيوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه سرمایه روان شناختی (PCQ)، پرسشنامه استرس شغلی (JSQ)، و پرسشنامه موفقیت شغلی (CSQ) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و الگو سازی معادلة ساختاری (SEM) تحليل شدند. نتایج نشان دادند که بین سرمایه روان شناختی با استرس شغلی رابطة منفی و معنادار، ولی بین سرمایه روان شناختی و موفقیت شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ( 01/0P<). همچنین بین استرس شغلی با موفقیت شغلی رابطه منفی و معنادار به دست آمد. نتایج مدل سازی معادلة ساختاری و تحلیل واسطه ای نشان دادند که استرس شغلی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطة سرمایه روان شناختی با موفقیت شغلی معلمان زن است. پرونده مقاله