آخرین شماره


شماره 2 سال 21
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟ ( DOI : 0)
( حسن صبوری مقدم - محمدعلی نظری - رضا خسرو آبادی - حسین سپاسی مقدم )
2 - تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا ( DOI : 0)
( احمد یارمحمدیان - افسانه رحیمی - احمد عابدی - سالار فرامرزی )
3 - رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی ( DOI : 0)
( غلامحسین جوانمرد )
4 - "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی " ( DOI : 0)
( تورج هاشمی - محمد امین شریفی - عباس بخشی پور - مجید محمود علیلو - منصور بیرامی )
5 - پیش¬بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین¬فردی بر اساس سبک¬های دلبستگی ( DOI : 0)
( پریسا فرجی - پگاه فرخزاد - مهرداد ثابت )
6 - تأثيرآموزش هم¬شاگردی بر یادگیری درس ریاضی در کلاس‌های چند¬پایه با استفاده از طرح تک¬آزمودنی همراه با بررسی کیفی ( DOI : 0)
( دکتر یاسمین عابدینی - سید حشمت الله مرتضوی زاده )