• فهرست مقالات مهرداد ثابت

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا
    مهدی  گنجی مهرداد ثابت حمزه  گنجی خدیجه  ابوالمعالی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک¬بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمص چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک¬بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم¬زا) و کنترل (100 نفر زن و مرد بدون سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم¬زا) به¬صورت داوطلبانه و از طریق فراخوان در فضای مجازی به دو پرسشنامة شخصیتی (NEO-FFI) و پرسشنامۀ (محقق ساخته) مربوط به ویژگی¬های جمعیت‌شناختی پاسخ دادند. نتایج تحلیل لجستیک داده¬ها نشان دادند که افراد مصرف¬کنندۀ مواد توهم‌زا در مقایسه با افرادی که هرگز از این مواد استفاده نکرده‌اند، در دو ویژگی شخصیتیِ باز بودن به روی تجربه‌های جدید و سازگاری (خوش‌اخلاقی و کنار آمدن با دیگران) نمرات بالاتری کسب می¬کنند (در هر دو، 01/0P ≤ ). پرونده مقاله