• فهرست مقالات خدیجه ابوالمعالی الحسینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا
    مهدی  گنجی مهرداد ثابت حمزه  گنجی خدیجه  ابوالمعالی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمص چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین صفات شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهم‌زا انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش افرادی بودند که در زندگی خود حداقل یک بار مواد توهم‌زا مصرف کرده بودند یا به سوءمصرف این مواد می‌پرداختند. هر دو گروه نمونه (100 نفر زن و مرد با سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم زا) و کنترل (100 نفر زن و مرد بدون سابقة مصرف/ سوءمصرف مواد توهم زا) به صورت داوطلبانه و از طریق فراخوان در فضای مجازی به دو پرسشنامة شخصیتی (NEO-FFI) و پرسشنامۀ (محقق ساخته) مربوط به ویژگی های جمعیت‌شناختی پاسخ دادند. نتایج تحلیل لجستیک داده ها نشان دادند که افراد مصرف کنندۀ مواد توهم‌زا در مقایسه با افرادی که هرگز از این مواد استفاده نکرده‌اند، در دو ویژگی شخصیتیِ باز بودن به روی تجربه‌های جدید و سازگاری (خوش‌اخلاقی و کنار آمدن با دیگران) نمرات بالاتری کسب می کنند (در هر دو، 01/0P ≤ ). پرونده مقاله