• فهرست مقالات محسن شکوهی یکتا

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین
    محسن شکوهي‌يکتا
    هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر برنامه مدیریت خشم بر سلامت روان و پرخاشگری والدین است. در این پژوهش که از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون تک گروهی است، برنامه مدیریت خشم در هفت جلسة 2 ساعته بر 77 والد داوطلب اجرا شد. داده ها با استفـاده از مقیـاس های پـرخاشگر چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر برنامه مدیریت خشم بر سلامت روان و پرخاشگری والدین است. در این پژوهش که از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون تک گروهی است، برنامه مدیریت خشم در هفت جلسة 2 ساعته بر 77 والد داوطلب اجرا شد. داده ها با استفـاده از مقیـاس های پـرخاشگری اهواز (AAI)، و پـرسـشنـامه سـلامت روان ـ 28 (MHI-28) جمـع‌آوری گردیدند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری داده ها با طرح اندازه گیرهای مکرر نشان دادند که برنامه مدیریت خشم می تواند میانگین تمامی خرده‌مقیاس‌های پرخاشگری را در والدین به‌طور معناداری کاهش دهد. همچنین میانگین کلیه خرده‌مقیاس‌های سلامت روان نیز به‌طور معناداری در جهت مطلوب تغییر کردند. به‌این‌ترتیب، بـرنامه مـدیریت خشم می تـواند بـه‌عنـوان مداخـله ای بـرای کاهش پرخاشگری و ارتقای سلامت روان به کار رود. پرونده مقاله