• صفحه اصلی
  • اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397052011021163783 بازدید : 2380 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی