• فهرست مقالات سیاوش شیخعلیزاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فراتحلیل اثربخشی مداخله های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان
    حبیب امانی رامین حبیبی کلیبر ابوالفضل فرید سیاوش شیخعلیزاده
    اضطراب امتحان یکی از رایج¬ترین مشکلات است که فراگیران در دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند و بر عملکرد تحصیلی آنها اثرگذار است. در طی دهه¬های گذشته روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای کاهش اضطراب امتحان توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر انجام فرا چکیده کامل
    اضطراب امتحان یکی از رایج¬ترین مشکلات است که فراگیران در دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند و بر عملکرد تحصیلی آنها اثرگذار است. در طی دهه¬های گذشته روش¬های درمانی مختلف و متنوعی برای کاهش اضطراب امتحان توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل اثربخشی مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیل بود جامعه آماری شامل پژوهش¬های در دسترس مرتبط با اضطراب امتحان بین سال¬های 1389 تا 1398 بود که در ایران انجام گرفته و گزارش آنها منتشر شده¬اند. با توجه به ملاک¬های تعریف شده ورود و خروج برای پژوهش¬های اولیه، از 75 پژوهش 100 اندازه اثر به¬¬دست آمد که پس از تحلیل حساسیت 49 اندازه اثر باقی ماند. ابزار پژوهش چک¬لیست فراتحلیل بود. یافته¬های کمّی پژوهش¬های انتخاب شده با نرم‌افزار CMA ویرایش 2، تحلیل شد. نتایج نشان دادند به¬طور کلی مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان تأثیر معناداری داشته است (93/1-=ES). اندازة اثر برای مداخله¬های رفتاری (858/1-=ES)، شناختی (86/1-=ES)، فراشناختی (784/1-=ES)، و شناختی ـ رفتاری (985/1-=ES) به دست آمد. همچنین مداخله¬های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان در دختران (952/1-=ES) و دانشجویان (096/2-=ES) اثربخش‌تر بوده است. با توجه به اثربخشی مداخله‌های درمانی بر کاهش اضطراب امتحان؛ مداخله شناختی ـ رفتاری نسبت به مداخله¬های دیگر کارآمدتر شناخته شد. همچنین مداخله¬ها بر دانشجویان تأثیر چشم¬گیری داشته است. این نتایج می¬تواند راهنمای پژوهشگران و درمانگران در حوزه اضطراب امتحان باشد. پرونده مقاله