• فهرست مقالات مهناز مهرابی‌زاده هنرمند

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان
    مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
    هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان بود. در این پژوهش، به روش نمونه‌گیری تصادفیِ چندمرحله‌ای 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، پرسشنامة هوش معنوی-24 چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان بود. در این پژوهش، به روش نمونه‌گیری تصادفیِ چندمرحله‌ای 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، پرسشنامة هوش معنوی-24 (SISRI-24)، منبـع کنتـرل درونی نوویکـی ـ استـریـکلند (LOCQ)، و سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج محاسبة همبستگی های ساده نشان داد که هوش معنوی و سه بُعد آن (معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان رابطة مثبت و معناداری دارند، اما رابطة بین تفکر انتقادی (یکی از ابعاد هوش معنوی) و سلامت روان معنادار نیست. به‌عـلاوه، منبع کنتـرل درونی با سلامت روان رابـطة مثبت و معنـاداری دارد. نتـایج حـاصل از تحلیل رگرسیـون نشان دادنـد کـه در پیش بینـی رگرسیون ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی، معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان نشان داد که تنها معناداری شخصی، قادر به پیش بینی 0/05 از سلامت روان است. پرونده مقاله