• فهرست مقالات مالک میرهاشمی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسه سبک‌های تفکّر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد
    مالک میرهاشمی
    این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و چکیده کامل
    این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و مقیاس سبک تفکر جنایی (CTS) بر آنها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمره های مجرمان وابسته به مواد در خرده مقیاس های جهت گیری قدرت و دلیل تراشی برای ارتکاب جرم، به طور معناداری بالاتر از میانگین نمره های مجرمان ناوابسته به مواد است (P<0/05). پرونده مقاله