• فهرست مقالات شهريار شهيدي

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی
    مصطفی  زارعان شهریار  شهیدی فونز  وان دی فایفر محسن  دهقانی
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی، شرکت کردند. تکنیک تحلیل محتوای مرسوم برای دستیابی به نتایج تحقیق به کار گرفته شد. نتایج اولیه از شباهت نسبی مقوله های گزارش شده در سه قوم خبر داد که بیشتر در سه مقولة هیجان منفی، جسمانی سازی و شناخت معیوب خلاصه می شدند. عوامل ادراک شده برای اختلالات هیجانی شامل فرایندهای روان شناختی و پس از آن، ترکیبی از عوامل اجتماعی و محیطی هستند. مقوله های سه قوم مجموعه ناهمگونی از سازه های روان شناختی را تشکیل می دهند. این امر لزوم در نظر گرفتن متغیرهای بافتاری همچون فرهنگ و قومیت را، در ارزیابی، تشخیص، و درمان اختلالات هیجانی مورد تأکید قرار میدهد. پرونده مقاله