• فهرست مقالات احمد به پژوه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی
    احمد به پژوه حامد مغربی
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به¬طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع چکیده کامل
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به¬طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع اطلاعاتی و مطالعاتی، از قبيل پايگاه‌های اينترنتی، سايت‌ها، کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های مرجع، اطلس‌ها، زندگینامه‌ها، فرهنگنامه‌ها، دايره¬المعارف‌ها، روزنامه‌ها، و مجله‌های تخصصی به این سردرگمی دامن می‌زنند! از این رو، تهیه و تدوین کتاب‌شناسی جامعی در مورد موضوعی خاص و حوزۀ علمی مشخص، خوانندگان و پژوهشگران را به آخرین و جدیدترین کتاب‌ها و منابع و مآخذ راهنمایی و هدايت می‌کند و به آنان کمک بسیاری می‌نمايد تا از این سردرگمی رهایی یابند. جزييات مقاله