• فهرست مقالات رسول کرد نوقابی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی
    رسول کردنوقابی
    هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس چکیده کامل
    هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس جهت گیری مذهبی (SAWS)، مقیاس هوش معنوی (SII)، و سه مقیاس سنجش خِرَد شامل مقیاس سه بعدی خرد (3D-WS)، مقیاس ارزش های بنیادین (FVS)، و مقیاسِ از خودفراروی (ASTI). براي تحليل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که در مقیاس سه بعدی، ترکیب مؤلفه های هوش معنوی و جهت گیری مذهبی 20% از واریانس خِرَد را تبیین می کنند. دیگر مقیاس‌های خِرَد با جهت گیری مذهبی ارتباط معناداری ندارند اما ارتباط آنها با هوش معنوی معنادار است. پرونده مقاله