• فهرست مقالات رمضان حسن زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس زبان
    رمضان حسن زاده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی براساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس درس زبان انگلیسی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود. به همین منظور، 285 دانش‌آموز دختر پایه سوم دوره دوم (با میانگین سنی 18 سال) به روش نمـونه‌گیری خـوشـه ای تصادفی از میـان چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی براساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس درس زبان انگلیسی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود. به همین منظور، 285 دانش‌آموز دختر پایه سوم دوره دوم (با میانگین سنی 18 سال) به روش نمـونه‌گیری خـوشـه ای تصادفی از میـان کلـیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهرستان بابل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقياس اضطراب كلاس زبان خارجي (FLCAS) بود. برای ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی، از نمرات نیم سال اول درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین مؤلفه‌های اضطراب زبان با عملکرد تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (P<0/05). براساس نتـايج رگـرسيـون گام به گام از بيـن مـؤلفـه هـاي اضطـراب زبان، سه مؤلفه ترس از ارزیابی منفی، نگرش منفی نسبت به کلاس زبان و نگرانی از برقراری ارتباط، قادر به پيش بيني عملکرد تحصیلی هستند و این سه مؤلفه مجموعاً 60% از واریانس عملکرد تحصیلی در درس زبان را تبیین می‌کنند. پرونده مقاله