• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین
    محسن شکوهي‌يکتا
    هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر برنامه مدیریت خشم بر سلامت روان و پرخاشگری والدین است. در این پژوهش که از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون تک گروهی است، برنامه مدیریت خشم در هفت جلسة 2 ساعته بر 77 والد داوطلب اجرا شد. داده ها با استفـاده از مقیـاس های پـرخاشگر چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر برنامه مدیریت خشم بر سلامت روان و پرخاشگری والدین است. در این پژوهش که از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون تک گروهی است، برنامه مدیریت خشم در هفت جلسة 2 ساعته بر 77 والد داوطلب اجرا شد. داده ها با استفـاده از مقیـاس های پـرخاشگری اهواز (AAI)، و پـرسـشنـامه سـلامت روان ـ 28 (MHI-28) جمـع‌آوری گردیدند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری داده ها با طرح اندازه گیرهای مکرر نشان دادند که برنامه مدیریت خشم می تواند میانگین تمامی خرده‌مقیاس‌های پرخاشگری را در والدین به‌طور معناداری کاهش دهد. همچنین میانگین کلیه خرده‌مقیاس‌های سلامت روان نیز به‌طور معناداری در جهت مطلوب تغییر کردند. به‌این‌ترتیب، بـرنامه مـدیریت خشم می تـواند بـه‌عنـوان مداخـله ای بـرای کاهش پرخاشگری و ارتقای سلامت روان به کار رود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس زبان
    رمضان حسن زاده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی براساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس درس زبان انگلیسی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود. به همین منظور، 285 دانش‌آموز دختر پایه سوم دوره دوم (با میانگین سنی 18 سال) به روش نمـونه‌گیری خـوشـه ای تصادفی از میـان چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی براساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس درس زبان انگلیسی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود. به همین منظور، 285 دانش‌آموز دختر پایه سوم دوره دوم (با میانگین سنی 18 سال) به روش نمـونه‌گیری خـوشـه ای تصادفی از میـان کلـیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهرستان بابل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقياس اضطراب كلاس زبان خارجي (FLCAS) بود. برای ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی، از نمرات نیم سال اول درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین مؤلفه‌های اضطراب زبان با عملکرد تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (P<0/05). براساس نتـايج رگـرسيـون گام به گام از بيـن مـؤلفـه هـاي اضطـراب زبان، سه مؤلفه ترس از ارزیابی منفی، نگرش منفی نسبت به کلاس زبان و نگرانی از برقراری ارتباط، قادر به پيش بيني عملکرد تحصیلی هستند و این سه مؤلفه مجموعاً 60% از واریانس عملکرد تحصیلی در درس زبان را تبیین می‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر
    مینا مجتبایی
    هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشن چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشناختی گمارده شدند. راهنمای درمان فراشناختی برای اضطراب دارای 10 جلسه و راهنمای درمـان شنـاختی ـ رفتـاری برای اضطراب دارای 9 جلسه است. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) را در دو مرحله قبل و بعد از درمان تکمیل کردند. در این پژوهش شرکت کنندگان در هر هفته 2 جلسه درمانی 60-45 دقیـقه ای انفـرادی دریـافت کـردنـد. نتـایج نشـان می دهنـد كه درمـان فـراشناختي در كاهش نمرة اضطراب و نـگرانی، بـر درمـان شنـاختـي ـ اثربخش تر از درمان شناختی ـ رفتاری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه سبک‌های تفکّر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد
    مالک میرهاشمی
    این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و چکیده کامل
    این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علّی ـ مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماري شامل 300 زنداني در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و مقیاس سبک تفکر جنایی (CTS) بر آنها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمره های مجرمان وابسته به مواد در خرده مقیاس های جهت گیری قدرت و دلیل تراشی برای ارتکاب جرم، به طور معناداری بالاتر از میانگین نمره های مجرمان ناوابسته به مواد است (P<0/05). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان
    مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
    هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان بود. در این پژوهش، به روش نمونه‌گیری تصادفیِ چندمرحله‌ای 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، پرسشنامة هوش معنوی-24 چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان بود. در این پژوهش، به روش نمونه‌گیری تصادفیِ چندمرحله‌ای 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، پرسشنامة هوش معنوی-24 (SISRI-24)، منبـع کنتـرل درونی نوویکـی ـ استـریـکلند (LOCQ)، و سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج محاسبة همبستگی های ساده نشان داد که هوش معنوی و سه بُعد آن (معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان رابطة مثبت و معناداری دارند، اما رابطة بین تفکر انتقادی (یکی از ابعاد هوش معنوی) و سلامت روان معنادار نیست. به‌عـلاوه، منبع کنتـرل درونی با سلامت روان رابـطة مثبت و معنـاداری دارد. نتـایج حـاصل از تحلیل رگرسیـون نشان دادنـد کـه در پیش بینـی رگرسیون ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی، معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان نشان داد که تنها معناداری شخصی، قادر به پیش بینی 0/05 از سلامت روان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی
    رسول کردنوقابی
    هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس چکیده کامل
    هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس جهت گیری مذهبی (SAWS)، مقیاس هوش معنوی (SII)، و سه مقیاس سنجش خِرَد شامل مقیاس سه بعدی خرد (3D-WS)، مقیاس ارزش های بنیادین (FVS)، و مقیاسِ از خودفراروی (ASTI). براي تحليل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که در مقیاس سه بعدی، ترکیب مؤلفه های هوش معنوی و جهت گیری مذهبی 20% از واریانس خِرَد را تبیین می کنند. دیگر مقیاس‌های خِرَد با جهت گیری مذهبی ارتباط معناداری ندارند اما ارتباط آنها با هوش معنوی معنادار است. پرونده مقاله