• صفحه اصلی
  • اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100133111 بازدید : 4397 صفحه: 80 - 99

20.1001.1.10199616.1400.23.1.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط