• صفحه اصلی
  • اثربخشی برنامة تنظیم هیجان به روش طرحواره درمانیِ هیجانی بر تاب‌آوریِ پریشانی و توانمندی مادرانِ دارای فرزند دچار اختلال درخودماندگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100133112 بازدید : 2873 صفحه: 100 - 122

20.1001.1.10199616.1400.23.1.5.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط