• صفحه اصلی
  • نقش رضایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطة بین وابستگیِ بین فردی و سلامت روان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100133107 بازدید : 740 صفحه: 7 - 34

20.1001.1.10199616.1400.23.1.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط