• صفحه اصلی
  • رابطۀ میان تاب‌ آوریِ تحصیلی و مشارکت تحصیلی: نقش میانجی‌گرِ خودتنظیمیِ هیجانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100133108 بازدید : 4663 صفحه: 35 - 55

20.1001.1.10199616.1400.23.1.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط