فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 غلامرضا رجبی rajabireza@scu.ac.ir استاد دکترا
2 محمدرضا شعیری shairi@shahed.ac.ir استاد دکترا
3 بلال ایزانلو b.ezanloo@gmail.com استاد دکترا
4 حسین سپاسی مقدم psychoeduresearch@yahoo.com استاد دکترا
5 یدالله زرگر zargar_y@scu.ac.ir استاد دکترا
6 تورج سپهوند sepah88@yahoo.com استاد دکترا
7 ابوالفضل محمدی amohammadee@gmail.com استاد دکترا