مقاله


کد مقاله : 13980526191572

عنوان مقاله : رابطة نمرة خرده مقیاس اسکیزوفرنیا در مقیاس MMPI-2 با عملکرد حافظه و توجه، در یک گروه غیربالینی

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 186

فایل های مقاله : 177 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامحسین جوانمرد javanmardhossein@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و حافظة یادآوری و توجه انتخابی در دانشجویان سالم بود. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. برای انجام این پژوهش، 182 نفر از دانشجویان دانشگاه های (سراسری و پیام نور) شهرستان بناب به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. داشتن بیماری های مزمنِ جسمی و روانی و عصب-شناختی و مصرف دارو یا سیگار در زمان اجرای تحقیق، ملاکهای حذف در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنیا (Sc) در آزمون MMPI-2، آزمون 90 کلمه‌ای حافظة آشکار (EMT)، و آزمون توجه تولوز ـ پیرون (T-PAT) استفاده شد. نتایج این تحقیق، مؤید وجود ارتباط بین نمرة مقیاس اسکیزوفرنیا با عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی است. این نتایج نقش پیش‌بینی‌ کنندگیِ ویژگی شخصیتیِ اسکیزوفرنیا را در عملکرد حافظة بازشناسی و یادآوری و توجه انتخابی تأیید می کند (05/0>P) ونشان می دهند که با تغییر یک واحـدیِ نمـرة مقیاس اسکـیزوفرنیا، حــافظة بازشناسی حدود 29/0 واحد، حافظة یادآوری حدود 25/0 واحد، و توجه انتخابی 17/0 واحد در خلاف جهت تغییر می¬یابند.