• صفحه اصلی
  • مهارتهای تفکر انتقادی و سبک های مقابله ای دانشجویان با استرسِ ادراک شدة زلزله

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990903250891 بازدید : 1218 صفحه: 76 - 94

20.1001.1.10199616.1398.22.2.7.2

نوع مقاله: پژوهشی