• صفحه اصلی
  • پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980528191603 بازدید : 5130 صفحه: 25 - 40

20.1001.1.10199616.1397.21.41.2.8

نوع مقاله: پژوهشی