مقاله


کد مقاله : 13980526191567

عنوان مقاله : تکرار محرک و ادراک زمان: آماده­ سازیِ تکرار یا سرکوبِ تکرار؟

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 167

فایل های مقاله : 142 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن صبوری مقدم sabourimoghaddam@yahoo.com - دکترا
2 محمدعلی نظری alinazari@tabrizu.ac.ir - دکترا
3 رضا خسرو آبادی r.khosrowabadi@gmail.com - دکترا
4 حسین سپاسی مقدم psychoeduresearch@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

آماده‏ سازیِ تکرار و سرکوبِ تکرار دو پدیده ای هستند که به واسطة مواجهة تکراری با یک محرک به وجود می آیند. در آماده ‏سازیِ تکرار بر بهبود عملکرد تأکید می‏شود ولی در مقابل، در سرکوبِ تکرار بر افزایش خطا در برآورد زمان، تأکید می گردد. در پژوهش حاضر، امکان وقوع همزمان این دو مورد بررسی قرار گرفت. 12 آزمودنی بزرگسال در یک تکلیف آدبال زمان شـرکت کردند که در آن تعداد تکرار محرک های استاندارد در مقایسه با محرک هدف، دستکاری می شد. تمام تغییرات مربوط به عملکرد رفتاری و همچنین ادراک زمان در آنان به کمک روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل شد. این تحلیل نشان داد که ارائه مکرر محرک‏های زمانی در هر دو سیستم بینایی و شنوایی باعث بهبود عملکرد رفتاری آزمودنی ها (آماده‏ سازی تکرار) می‏شود. همزمان، تغییرات اندازه ‏های ادراک زمان نیز نشان داد که علی رغم جهت متفاوت در این دو سیستم حسی، محرک آدبال می تواند باعث تحریف زمان گردد هم به شکل انقباض زمان و هم به شکل انبساط زمان. این فرض مطرح گردید که اگرچه آماده ‏سازی تکرار در تکلیف زمان می تواند به واکنش رفتاریِ سریع تر و دقیق تر منجر گردد، ولی افزایش در شاخص تحریف زمان بعد از محرک تکراری، می تواند به تغییر در پراکندگی خطاها مربوط باشد.