مقاله


کد مقاله : 13970514916163671

عنوان مقاله : پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 514

فایل های مقاله : 129 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهین احمدوند shahin.ahmadvand0632@gmail.com استاد دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت استان های تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان و خراسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة وندالیسم نیک اختر (NVQ)، پرسشنامة طرحواره نـاسـازگارانه یـانگ ـ فـرم کـوتاه (ویرایش سوم) (YEMSQ-SF3)، مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)، و مقیـاس بـلوغ عـاطفی سینـگ ـ بـهارگـاوا (S-BEMS) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیـون چندگانه نشـان دادند که متغیرهای طرحواره های ناسازگارانه، بلـوغ اجتماعـی، و بلـوغ عاطفـی 63% تغییرات مربوط به وندالیسم نوجوانان بزهکار را به صورت معناداری پیش بینی می کنند. این یافته بیان می کند که طرحواره های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتـماعی / عـاطفی از متـغیرهای تـأثیرگذار در وندالیسم نوجوانان بزهکار هستند.