مدير مسئول

رضا زمانی استاد
research.psychological@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران

سردبیر

رضا زمانی استاد
research.psychological@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران

هیئت تحریریه

شیوا دولت آبادی استاد
دکترا
حسین شکر کن استاد
دکترا
علیرضا کیامنش استاد
دکترا
حمزه گنجی استاد
دکترا
بیژن گیلانی استادیار
دکترا
پروانه محمدخانی استاد
دکترا
امیر هوشنگ مهریار استاد
دکترا
مهران منطقی استاد
دکترا